Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności Kalendarz wydarzeń kulturalnych w Tarnowie

Wydział Kultury, Urząd Miasta Tarnowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kalendarz wydarzeń kulturalnych w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego na części zdjęć, grafik statycznych oraz filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartłomiej Kitajewski.
 • E-mail: b.kitajewski@umt.tarnow.pl
 • Telefon: 146889095

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wydział Kultury Urząd Miasta Tarnowa
 • Adres: Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
 • E-mail: w.kultury@umt.tarnow.pl
 • Telefon: 146889096

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydział Kultury, Urząd Miasta Tarnowa. Rynek 7. 33-100 Tarnów

1. Biura mieszczą się w budynku na pierwszym piętrze.

2. Budynek nie posiada windy.

3. Wejście do budynku jest poszerzone, z niskim progiem.

4. Budynek jest wyposażony w pochylnie na poziomie zero.

5. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze.

6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

9. W urzędzie nie ma pętli induckyjnych.