« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Stypendia artystyczne 2020

15 maja

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że zgodnie z uchwałą  Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów, w bieżącym 2020 roku przyznawane będą stypendia artystyczne.

Stypendia te to wsparcie dla osób twórczych, których energię i pomysły warto wykorzystać dla rozwoju kultury Tarnowa. Pozwolą realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom; mają charakter motywacyjny dla artystów, którzy w danym roku chcą realizować projekty artystyczne.

Szczegółowe warunki i tryb ich przyznawania określa „Regulamin przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną”, stanowiący załącznik do w/w uchwały.

Wysokość stypendium artystycznego wynosi 5 000 zł.

Stypendia artystyczne mają charakter jednorazowego świadczenia finansowego przyznawanego tworzącym na terenie Gminy Miasta Tarnowa lub będącym mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa, a tworzącym poza jej granicami, osobom fizycznym na realizację określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej związanego z Tarnowem, rozumianego jako nowe dzieło.

Stypendia artystyczne na realizację określonego projektu artystycznego będą przyznawane
w następujących dziedzinach twórczości artystycznej:

1) literatura,
2) sztuki wizualne,
3) muzyka,
4) taniec,
5) teatr,
6) film

Wnioskodawca w danym roku kalendarzowym może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium artystycznego. W przypadku, gdy projekt artystyczny realizowany będzie przez kilka osób fizycznych, osoby te mogą złożyć tylko jeden wspólny wniosek o stypendium. Wniosek o stypendium składa się zgodnie z wzorem określonym w załączniku do w/w Regulaminu. Do wniosku o stypendium wnioskodawca obowiązkowo dołącza następujące załączniki:

1) szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, w tym zakres poszczególnych zadań, harmonogram ich wykonania, planowane wydatki oraz zamierzone efekty przedsięwzięcia i sposób ich upowszechnienia,

2) portfolio lub dokumentacja twórczości wnioskodawcy w dziedzinie twórczości artystycznej (np.: recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, katalogi, informacja dotycząca otrzymanych nagród i wyróżnień, itp.),

3) opis indywidualnych osiągnięć artystycznych wnioskodawcy,

4) co najmniej jedną rekomendację dla wnioskodawcy wystawioną przez jego opiekuna artystycznego, pracownika dydaktycznego uczelni wyższej będącego specjalistą w dziedzinie twórczości artystycznej określonej we wniosku o stypendium, fundację lub stowarzyszenie właściwe ze względu na rodzaj twórczości artystycznej wnioskodawcy, bądź uznany autorytet w dziedzinie twórczości artystycznej określonej we wniosku o stypendium,

5) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby procedury przyznawania stypendium artystycznego.

 

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 15 maja 2020 r. osobiście (Wydział Kultury UMT, Rynek 7, 33-100 Tarnów)  lub za pośrednictwem poczty.

 

Poniżej link do uchwały Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów:

http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1032393.html

 

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem poczty (w tym poczty kurierskiej) na adres: Wydział Kultury UMT, Rynek 7, 33-100 Tarnów.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 14 688 90 95.

 

Wzór wniosku Pobierz plik

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz plik

Szczegóły

Data:
15 maja
Kategoria: